Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Lapack BV, statutair gevestigd te Musselkanaal


Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. De onderstaande verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende de verkoop en levering (waaronder mede wordt begrepen: het verrichten van diensten) van emballage en pallets, één en ander in de ruimste zin des woords, waarbij Lapack BV, in deze overeenkomst ook aan te duiden als “verkoper”, partij is.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder “koper” verstaan: iedere (rechts)persoon die met verkoper een overeenkomst wenst te sluiten of heeft gesloten voor het leveren van producten, diensten of het verrichten van werkzaamheden van welke aard ook.
 3. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen, in welk geval de afwijking uitsluitend geldt voor de desbetreffende individuele overeenkomst.
 4. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden niet de algemene voorwaarden van koper, ook niet naast de onderhavige algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.
 5. Van de onderhavige algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden kan niet dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper worden afgeweken.
 6. In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter niet of anderszins onverbindend wordt verklaard, zullen de overige bepaling van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 – Aanbiedingen

 1. Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend en totdat de overeenkomst tot stand is gekomen herroepelijk. Een offerte loopt niet langer dan tot 24.00 uur van de vijfde werkdag na die, waarop de offerte is afgegeven; bij schriftelijke offertes geldt de dag van verzending als de dag van afgifte.
 2. Acceptatie daarvan bindt de verkoper slechts indien het desbetreffende bericht hem vóór 24.00 uur van de laatste dag bereikt.
 3. Orders, waaronder orders door agenten, vertegenwoordigers, reizigers en andere tussenpersonen en/of wederverkopers aangenomen, binden verkoper eerst nadat deze orders schriftelijk door hem zijn bevestigd. Bij schriftelijke bevestiging van een order door verkoper geldt de inhoud van de orderbevestiging als de inhoud van de overeenkomst.
 4. Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door verkoper. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van verkoper, danwel uit het feit dat zij uitvoering geeft aan de overeenkomst. Alle eventueel eerder gemaakte afspraken of gedane toezeggingen, welke niet schriftelijk door verkoper zijn bevestigd, komen hierdoor te vervallen.

Artikel 3 – Eisen materiaal c.q. goederen

 1. Koper dient eventuele bijzondere aan het materiaal c.q. de goederen te stellen eisen voor het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk aan verkoper op te geven. Tenzij bij de bestellingen bijzondere eisen aan het materiaal c.q. de goederen zijn gesteld en deze door verkoper uitdrukkelijk zijn aanvaard, moet met verkopersortering genoegen genomen worden. Ten aanzien van afmetingen behoudt verkoper zich steeds kleine spelingen voor, welke verband houden met verschillen in dikte van gezaagd hout en met rek en krimp en soortgelijke gevallen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald dienen eventuele monsters uitsluitend om de maten weer te geven.
 3. Offertes zijn, voor zover zij betrekking hebben op kistwerk en pallets, gebaseerd op afname van tenminste 100 stuks van één maat. Voor partijen van 50 tot 100 stuks wordt 5% extra berekend; voor partijen van 25 tot 50 stuks 10% extra. Voor kleinere partijen dan 25 stuks wordt geen prijsopgave verstrekt; bestellingen hierop worden in uurloon uitgevoerd.
 4. Monsters worden tegen het dubbele van de aangeboden prijs berekend en niet franco verzonden. Voor het maken van drukproeven wordt het aantal daaraan bestede uren in rekening gebracht.
 5. Bijzondere bedingen, welke van de in dit artikel vervatte voorwaarden afwijken, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor bestellingen waarop zij betrekking hebben.

Artikel 4 – Levering

 1. Alle leveringen geschieden, tenzij anders is overeengekomen, “af fabriek”. Levering “af fabriek” wordt geacht te hebben plaatsgevonden door in ontvangstname van de goederen bij verkoper door of vanwege koper of, indien koper nalaat de goederen tijdig in ontvangst te (doen) nemen, op het moment dat zulks had moeten geschieden.
 2. Indien niet “af fabriek” wordt geleverd en geen bepaalde wijze van verzending is overeengekomen, bepaalt verkoper de wijze van verzending. Indien niet “af fabriek” wordt geleverd, wordt levering geacht te hebben plaatsgevonden:
  Eine. bij verzending door tussenkomst van een beroepsgoederenvervoerder: door de overdracht van de goederen aan de vervoerder;
  B. bij verzending door een vervoermiddel van verkoper: door aflevering of aanbieding daartoe ten huize of aan het magazijn van koper dan wel aan het door koper vooraf schriftelijk opgegeven ontvangstadres.
 3. Tenzij anders is overeengekomen, komen de transportkosten voor rekening van koper. In alle gevallen is het risico van transport voor koper, ook indien het transport van of voor rekening van verkoper of door verkoper zelf plaatsvindt. Met inachtneming van het vorenstaande verzorgt echter verkoper, behalve voor door of voor koper afgehaalde goederen, de assurantie van het transport tot het bedrag van de verkoopprijs der goederen en neemt hij de kosten daarvan voor zijn rekening; verzekerd wordt tegen het normale transportrisico, dus niet tegen molest of andere buitengewone risico’s; ingeval van schade wikkelt verkoper de schade met assuradeuren af. Beschadiging of vermissing moet door koper binnen 24 uur na levering conform dit artikel aan de vervoerder en aan verkoper worden opgegeven en onverwijld schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 5 – Risico

Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de goederen en van eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade gaat, onverminderd het bepaalde in artikel 4 ten aanzien van het risico van transport, na levering der goederen over op de koper. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel is koper verplicht de goederen vanaf het moment van de levering en voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen dezer verzekeringen aan de verkoper op diens verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de koper op de verzekeraars der goederen uit hoofde van genoemde verzekeringen, zullen, zodra de verkoper zulks wenst, onverwijld aan hem worden overgedragen.

Artikel 6 – Levertijd

 1. Tenzij anders is overeengekomen zijn leveringstermijnen bij benadering.
 2. Is koper een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie(s) instructies en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie(s), instructies en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
 3. Een overeenkomst kan door koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij verkoper de overeenkomst niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de leveringstermijn schriftelijk aangezegde, redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van koper instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 4. Een overschrijding van een leveringstermijn geldt niet als een aan verkoper toe te rekenen tekortkoming indien die tekortkoming het gevolg is van een buiten de macht van verkoper gelegen, al dan niet voorzienbare omstandigheid. Als zodanig gelden in ieder geval: oorlog of daarop gelijkende situaties, mobilisatie, oproer, staat van beleg, sabotage, boycot, staking of uitsluiting, bezetting, blokkade, inkrimping der productie of tekort aan grondstoffen, bedrijfsstoringen, ziekte van verkoper of zijn personeel, tekort schieten van toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals vervoers-, import-, export- of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen; verkoper heeft alsdan het recht om alle of enkele leveringstermijnen te verlengen met de duur der verhindering of wel de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, te annuleren of ontbinden, zonder tot vergoeding van enige schade aan koper gehouden te zijn.

Artikel 7 – Overmacht

 1. Verkoper heeft het recht, indien zich voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst omstandigheden voordoen, die al dan niet voorzienbare overmacht ten gevolge hebben, waardoor verkoper in redelijkheid niet meer aan haar verplichtingen uit de overeenkomst
  kan voldoen, de overeenkomst te beëindigen, dan wel de leveringstermijn op te schorten. In dat geval zal koper nimmer aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 2. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. In geval van tijdelijke of blijvende overmacht van verkoper kan koper nimmer aanspraak maken op vergoeding van enige door hem geleden schade.
 4. Koper heeft bij tijdelijke overmacht niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 – Afnameverplichting

 1. Op koper rust een afnameplicht.
 2. Indien koper bij een overeengekomen levering op afroep binnen de vooraf bepaalde tijd het gekochte niet binnen die termijn heeft afgenomen, of indien hij, wanneer geen bepaalde termijn van afname is vastgesteld, het gekochte niet binnen drie maanden na de verkoopdatum heeft afgenomen, heeft verkoper het recht de niet afgenomen orders (alsmede alle andere lopende orders of gedeelten daarvan, tenzij verkoper daartoe geen redelijke grond heeft) zonder meer te annuleren of de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, onverminderd het recht van verkoper om schadevergoeding van koper te verlangen.
 3. Koper blijft – ook indien hij niet voldoet aan zijn afnameplicht – onverminderd verplicht de overeengekomen prijs aan verkoper te voldoen binnen de hiervoor geldende termijn.

Artikel 9 – Reclame

 1. Onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van artikel 4 is koper gehouden om leveringen binnen 3 kalenderdagen na levering nauwgezet op eventuele tekortkomingen te controleren en geconstateerde tekortkomingen aanstonds schriftelijk aan verkoper te melden, een en ander op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen, die redelijkerwijze bij nauwgezette controle ontdekt hadden kunnen worden; geringe en in de handel toelaatbaar geachte of redelijkerwijs niet te vermijden afwijkingen in afmetingen als gevolg van verschillen in bijvoorbeeld dikte van hout en door rek en krimp, leveren geen tekortkoming op.
 2. Bij de controle vastgestelde tekortkomingen en de tekortkomingen in het geleverde, die bij de levering niet geconstateerd konden worden maar binnen 14 kalenderdagen na uitvoering van de levering alsnog worden ontdekt en na ontdekking aanstonds schriftelijk zijn gemeld, worden, voor zover zij aantoonbaar wegens tekortschieten van verkoper aan deze toegerekend kunnen worden, door verkoper kosteloos ongedaan gemaakt door – naar keuze van verkoper – herstel en/of vervanging, zoveel mogelijk conform de bestelling. Verkoper is echter ook gerechtigd – ter keuze van verkoper – om in plaats van gehele of gedeeltelijk ongedaanmaking van de tekortkoming over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 3. Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond voor ontbinding door de koper van de betreffende overeenkomst tenzij het gaat om tekortkomingen als in lid 1 bedoeld en verkoper na herhaalde pogingen daartoe er niet in slaagt de tekortkoming(en) aanvaardbaar op te heffen. Alsdan is koper tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. Retourzendingen, welke niet zijn voorafgegaan dan wel begeleid door een schriftelijke melding als bedoeld in lid 1, zijn niet toegestaan. De kosten van ongegronde en/of niet van een schriftelijke melding als bedoeld in lid 1 voorziene retourzendingen zijn voor rekening van koper. Verkoper kan door koper geretourneerde of niet door koper afgenomen goederen onder zichzelf of onder derden voor rekening en risico van koper opslaan.

Artikel 10 – Prijzen

Verkoper is gerechtigd stijgingen van de kosten die voor hem mede in verband met de levering na de datum van de verkoop en voor de datum van aflevering optreden (zoals stijging van BTW of andere overheidsheffingen, aankoopprijzen, lonen, transportkosten, verzekeringspremies, alsmede kostenstijgingen ten gevolge van overheidsmaatregelen welke niet als normale handelsrisico’s zijn aan te merken) door te berekenen.

Artikel 11 – Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen zijn alle bedragen exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
 2. Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht op vooruitbetaling, betaling à contant of een zekerheidsstelling te verlangen, geschiedt betaling binnen 30 dagen na datum van de betreffende factuur. Verkoper is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het zenden van deelfacturen. Verrekening door koper met een tegenvordering is niet toegestaan, tenzij de tegenvordering door verkoper uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld en de verrekening door verkoper schriftelijk is toegestaan.
 3. Indien koper het door hem verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is koper in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling of aanmaning nodig is en is koper rente verschuldigd ter hoogte van 1% of – indien hoger – de wettelijke rente van het netto factuurbedrag voor elke maand (30 dagen) of gedeelte daarvan, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.
 4. Blijft ook na aanmaning betaling uit, dan is verkoper bevoegd de overeenkomst naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
 5. Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, inclusief de kosten van juridische bijstand, die voor verkoper verbonden zijn aan de inning van wat koper aan verkoper verschuldigd is of aan de handhaving van andere rechten van verkoper, komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten (waaronder mede is begrepen een redelijke vergoeding voor door verkoper of zijn personeel aan een ander te besteden tijd) bedragen minimaal € 125.
 6. Hetgeen koper uit hoofde van de overeenkomst aan verkoper verschuldigd is wordt ten volle direct opeisbaar in geval van: surséance van betaling of faillissement van koper of aanvraag daartoe, besluit van koper tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming, beslag onder koper, niet-tijdige betaling door koper Koper is verplicht zodra een surseance van betaling, faillissement of besluit tot gehele dan wel gedeeltelijke staking van de onderneming voorzienbaar is, deze omstandigheid te melden aan verkoper, op straffe van verbeurte van een boete van € 1.000 per dag dat deze omstandigheden bekend zijn en niet zijn gemeld aan verkoper. In de eerste drie gevallen is verkoper bevoegd alle overeenkomsten met koper met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer deze niet binnen acht kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek een naar het oordeel van verkoper passende zekerheid heeft verstrekt voor al hetgeen koper aan verkoper verschuldigd is en nog zal worden.

Artikel 12 – Voorwaarden en eigendomsvoorbehoud

 1. Wanneer verkoper redelijke grond heeft om te vrezen, dat koper een overeenkomst niet of niet geheel zal naleven, is verkoper gerechtigd vooruitbetaling, betaling à contant en/of zekerheidstelling te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.
 2. De eigendom van geleverde zaken blijft bij verkoper totdat koper heeft voldaan al hetgeen hij aan verkoper uit welke hoofde ook verschuldigd is of zal zijn.
 3. Verkoper is gerechtigd bij enige niet-tijdige betaling de hem krachtens dit artikel in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden. Dienaangaande verplicht koper zich reeds nu voor alsdan verkoper alle door deze in redelijkheid verlangde medewerking te verlenen.
 4. Koper is niet gerechtigd op zaken, waarop verkoper eigendomsrechten heeft ingevolge dit artikel, door enige overeenkomst of handeling aan derden (bezitloos) pandrecht of enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woords te verschaffen.
 5. Koper is gerechtigd zaken, waarop verkoper eigendomsrechten heeft ingevolge dit artikel, binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden in eigendom over te dragen. Koper is verplicht in geval de eigendom aan derden wordt overgedragen zijn vorderingsrechten welke hij in verband daarmee op die derden heeft of zal verkrijgen op verzoek van verkoper onverwijld aan verkoper te verpanden en alle daartoe noodzakelijke medewerking te verlenen.
 6. Ingeval de eigendom van de zaken op koper overgaat doordat deze heeft voldaan al hetgeen hij aan verkoper verschuldigd is uit hoofde van of in verband met leveringen, daarmee verband houdende werkzaamheden of vorderingen van verkoper wegens tekortschieten in de nakoming door koper, geschiedt dit onder voorbehoud van een pandrecht ten gunste van verkoper tot zekerheid voor de nakoming van alle vorderingen, uit welken hoofde ook, die verkoper op koper heeft of zal verkrijgen. Verkoper is te allen tijde gerechtigd – en voor zover nodig hierbij gevolmachtigd om namens koper op te treden – om de ter vestiging van dit voorbehouden pandrecht benodigde handelingen (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van een pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) te verrichten en koper verplicht zich op verzoek van verkoper daaraan onverwijld zijn medewerking te verlenen.
 7. Wanneer de koper uit door verkoper geleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuwe zaak vormt, handelt hij bij die vorming in opdracht van verkoper en gaat hij de zaak voor verkoper houden. Hij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat al onze vorderingen zijn voldaan.

Artikel 13 – Emballage

 1. Indien verkoper opdracht krijgt machines of andere voorwerpen van een emballage te voorzien, dient koper vooraf schriftelijk alle in verband met de emballage en het transport noodzakelijke informaties en/of instructies te verstrekken (bijvoorbeeld ten aanzien van volume, gewicht, aard en waarde van de goederen; eventuele bijzondere gevoeligheid van de goederen, al dan niet in verband met soort en wijze van emballage of transport; de wijze van transport van de goederen etc.) Verkoper zal zich, binnen redelijke grenzen, zoveel mogelijk inspannen om de emballage op basis van de verstrekte informaties en/of instructies uit te voeren.
 2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade welke had kunnen worden voorkomen indien koper meer of betere informatie en/of instructies had gegeven, zulks ter beoordeling van verkoper. Onverminderd het bepaalde in de vorige volzin is verkoper alleen aansprakelijk voor schade – mits koper aantoont dat deze schade het onmiddellijk gevolg is van een ernstige tekortkoming van verkoper – aan de machine(s) of voorwerp(en) zelf.
 3. Behoudens de bepalingen van de vorige twee volzinnen is artikel 14 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden geldt voor schade uit of in verband met leveranties en/of diensten door of vanwege verkoper aan of vanwege koper – een en ander in de ruimste zin – waarvoor verkoper rechtens aansprakelijk kan worden gehouden – voor zover dwingend rechtelijke bepalingen niet anders meebrengen – hetnavolgende:

 1. Alleen die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan koper onweerlegbaar heeft aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor verkoper rechtens aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
 3. Andere schade dan in 2 bedoeld wordt vergoed tot maximaal de nettofactuurwaarde (zijnde de bruto factuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen) van die leverantie c.q. die dienstverlening, waarmee de schade verband houdt.
 4. De onder 3 genoemde vergoeding geldt voor alle schadegevallen te samen die uit een leverantie c.q. een dienstverlening, waarmee de schade verband houdt, voortvloeien.
 5. Onverminderd het in de aanhef en in de vorige leden bepaalde komt alleen voor vergoeding in aanmerking schade, die geleden wordt binnen zes maanden na de afgifte van de desbetreffende zaak en/of na het einde van de desbetreffende dienst en die voorts binnen die termijn binnen 14 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan verkoper is gemeld.
 6. Koper vrijwaart verkoper tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden door een zaak en/of een dienst, die verkoper aan c.q. vanwege koper heeft geleverd respectievelijk heeft verleend, behoudens voor zover koper aantoont dat verkoper in de verhouding tot koper voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan koper heeft te vergoeden.

Artikel 15 – Toepasselijk recht, geschillen

 1. Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing, zulks met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (CISG)
 2. Van geschillen tussen verkoper en koper neemt bij uitsluiting kennis de rechtbank binnen wier ressort verkoper statutair is gevestigd of, bij gebreke daarvan, verkoper kantoor houdt, behalve voor zover in gevolge de wet de beoordeling van enige vordering aan de Kantonrechter toekomt, een en ander onverminderd het recht van verkoper om koper te dagvaarden voor de rechter van diens woonplaats of plaats van vestiging.

Artikel 16 – Wijziging van de voorwaarden

Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland.